ustawy o nik
. Nowelizacja ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, przewidująca audyt zewnętrzny oraz kadencyjność dyrektorów i wicedyrektorów Izby, wejdzie w. Nowelizacja Ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Większość zmienionych przepisów...

ustawy o obywatelstwie
. Ustawa o obywatelstwie polskim z dnia 15 lutego 1962 r. Dz. u. Nr 10, poz. 49) tekst jednolity z dnia 3 kwietnia 2000 r. Dz. u. Nr 28, poz.. Według ustawy o obywatelstwie polskim z 1920 roku, kto nabywał obywatelstwo obcego państwa, ten w momencie jego nabycia automatycznie...

ustawy o obywatelstwie polskim
Traci moc ustawa z dnia 8 stycznia 1951 r. o obywatelstwie polskim (Dz. u. Nr. 4, poz. 25). Art. 21. Ustawa wchodzi w życie po upływie sześciu miesięcy od . Oświadczenia, o których mowa w ustawie, w sprawach związanych z nabyciem lub utratą obywatelstwa polskiego przyjmuje do...

ustawy o ochronie danych osobowych
Ustawa z dnia 22 stycznia 2004 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. t. j. Dz. u. z 2002 r. Nr 101, poz. 926). rozdziaŁ 1....

ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska
W ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. u. z 1994 r. Nr 49, poz. 196, z 1995 r. Nr 90, poz. 446, z 1996 r. Podstawowym aktem prawnym normującym ochronę i kształtowanie środowiska jest Ustawa z dnia 31...

ustawy o ochronie informacji niejawnych
Ustawa o ochronie informacji niejawnych. Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity z 2005 r. Dz. u. 196, poz. 1631) . Kluby sejmowe, poza PiS, pozytywnie oceniły projekt ustawy o ochronie informacji niejawnych przewidujący...

ustawy o ochronie osób i mienia
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.2) licencja-zezwolenie na wykonywanie zadań związanych z ochroną osób i mienia w zakresie wymaganym ustawą. 3) obszar podlegający obowiązkowej...

ustawy o ochronie przyrody
Ochrona przyrody, w rozumieniu ustawy, polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody:Ustawa o ochronie przyrody z 16 października 1991 roku cele ochrony przyrody definiuje. 10 marca 1934 roku, Sejm rp uchwalił...

ustawy o ochronie zdrowia
Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. w celu przeciwdziałania uzależnieniu od . „ Art 21. 1 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego: Osoba, której zachowanie wskazuje na to, że z powodu...

ustawy o odpadach
. Dnia 12 marca 2010 r. Weszła w życie ustawa z 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. u. Nr 28 poz. Dziennik Ustaw 2010 Nr 28 poz. 145-Zmiana ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.Dz. u. 2001 nr 62 poz. 628. Ustawa z dnia 27...

ustawy o partiach


. Debata nad nowelizacją ustawy o partiach politycznych była gwałtowna. z mównicy padały ostre słowa, z wycieczkami osobistymi włącznie, . w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. u. z 2001 r. Nr 79, poz. 857, z późn. Zm. 2])...

ustawy o pfron
. Nowelizacja ustawy da szacunkowe oszczędności rzędu nawet 2 mld złotych– dwukrotnie większe niż ma wynieść deficyt w budżecie pfron.. w poniedziałek 4 października odbyło się pierwsze posiedzenie sejmowej podkomisji ds. Poselskiego projektu...

ustawy o pip
. Nowa ustawa o pip podpisana-czas przygotować się na zmiany. Prezydent podpisał nową ustawę o Państwowej Inspekcji Pracy.
. Państwowa Inspekcja Pracy jest organem powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, przepisów oraz...

ustawy o podatkach
File Format: pdf/Adobe Acrobatpodatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. u. Nr. Dach działkowych, ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatkach i.Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. z dnia 12 stycznia 1991. Traci moc ustawa z dnia 14...

ustawy o podatku
Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 08. 06. 2010
. w związku ze zmianą ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. u. z 2009 r. Nr 3, poz. 11 ze...

ustawy o podatku dochodowym
. Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz . a. Ujednolicony tekst ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych powstał na podstawie następujących...

ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych
1 pkt 1 tej ustawy, pod warunkiem: złoŜ enia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od.Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych. z dnia 9 września 2000. Dz. u. z 2000r. Nr 86, poz. 959....

ustawy o podatku od spadków i darowizn
Ustawa o podatku od spadków i darowizn. z dnia 28 lipca 1983. Dz. u. z 1983r. Nr 45, poz. 207. Rozdział 1. Przedmiot opodatkowania. Traci moc ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. u. Nr 45, poz. 228). Art. 21. 00000linkstart38Ustawa...